LATEST ARTICLES

ZILITSHUMI LASIFICAMUNWE MUNYE – ENDULO

south Africa 1896 - Impi yama Boer yaqala  

UKULAHLEKA KOLIMI LWETHU

Ilotshwe ngu Ndaniso Mpande Ulimi lwethu IsiNdebele lulimi olwaziwa ngokuthi lulimi olulula kodwa ke lwala kusanda lusibanzima kancane kancane. Lukhulunywa ko Mthwakazi njalo lumemethekile ezizweni...

ZILITSHUMI LANHLANU KU NCWABAKAZI – ENDULO

Ndaniso Mpande EMZANSI WE AFRIKA 1881 - Owake waba ngu mongameli we ANC u Z.R. Mahabane wazalwa 1925 - owake waba ngumongameli we ANC Women's Leauge u...

ZIKUTSHUMI LANE KU NCWABAKAZI. ENDULO

NDANISO MPANDE RHODESIA- 1913 Umhlonitshwa u Swift MacNeill wabuza unobhala wesizwe okhangele ngokwenzakala kwabensudu  u Harcourt epalamende le House of Commons ukuthi ngabe i hofisi lakhe...

ZIKU TSHUMI LANTATHU KU NCWABAKAZI, ENDULO

1926 - Fidel Casro Owake wabangumongameli we Cuba okweminyaka eminengi wazalwa ngalolu suku. 1977 - Betsy King Owesifazi we Amelika owayelodumo emdlalweni ka khilikithi, wabalilunga le LPGA...

Ikhasi leli liyeza masinyane

UMthwakazi kusile usalungisa leli khasi lapho ngosuku ngosuku siyabe sikhangela okwenzakala komunye umnyaka owadlulayo ngalo lolo suku lwamhlalokho ngaleyo nyanga. Asibekezeleni okwensukwana sihlale silunguza.

HLANGANA LO MAKHOSI DUBE UMPHOTHI WENWELE.

UMthwakazi Kusile uxoxa loMakhosi Dube olungisa inwele zomdabu. MK: Ngubani uMakhosi Dube? MD: UMakhosi lijaha elenza inwele zomhlobo wama (Dreadlocks), ngileminyaka eyisikhombisa ngisenza inwele. Nqaqala ngisenza...

MTHWAKAZI LONDOLOZA AMANZI

Ilotshwe ngu Mthwakazi Kusile UMthwakazi kumele azifundise ukulondoloza amanzi. Manengi kakhulu amanzi adlaliswayo ehlobo kwaMthwakazi ageleza ehamba lemfula kuthi ebusika abantu lezifuyo badubeke sebeswela amanzi okunatha....

INSUKU ZEVIKI.

Ilotshwe ngu Mthwakazi kusile. Lamhlanje bokhekhe, asikhangeleni amabizo ensuku zeviki. uMvulo- Monday oLwesibili- Tuesday oLwesithathu- Wednesday oLwesine- Thursday oLwesihlanu- Friday uMgqibelo- Saturday iSonto- Sunday Impelaviki- Weekend Esintwini bontanga iviki iqala ngoMvulo. UMvulo yilo usuku...

INYANGA ZOMNYAKA

Ilotshwe ngu Mthwakazi Kusile Asifundeni inyanga zomnyaka ngesintu bokhekhe. uZibandlela-January uNhlolanja-February uMbimbitho-March uMabasa-April uNkwenkwenzi-May uNhlangula-June uNtulikazi-July uNgcwabakazi-August uMpandula-September uMfufu-October uLwezi-November uMpalakazi-December Sizoma lapha bokhekhe, nxa sesihlangana sizafunda amalanga eviki, ngesintu.