LATEST ARTICLES

Isiqathaniso sempilo yabesifazane besemaphandleni, lamasedolobheni abangelaholo lalabo abaleholo.

Isiqathaniso sempilo yabesifazane besemaphandleni, lamasedolobheni abangelaholo lalabo abaleholo. Ilotshwe ngu Mthwakazi Kusile Ezikhathini ezinengi impilo yedolobheni ikhanya ibucwazicwazi nxa uyebheke ekudeni. Inengi labantu besifazane abahlala emakhaya...

UMHLONHLO

Ilotshwe ngu Ndaniso Mpande Isihlahla somhlonhlo ungaze usihlabe ngaphi komzimba waso sikhipha okusachago kumhlophe kujiyile. Siyingozi ke sona uma ungasibamba kabi siyahlaba njalo uchago lwaso...

UKUQAKATHEKA KWESIBONGO

Ukuqakatheka kwesibongo ilotshwe ngu Ndaniso Mpande Ngaphansi kombuso ka Lobhengula kwakukhona indawo thile okwakuthiwa yi Sizindeni la abanye bathiyayi la osokuyi Hillside khona ko Bulawayo,...

ISIHLAHLA SO MKHAYAMHLOPHE

Ilotshwe ngu Ndaniso Mpande Isihlahla Mkhayamhlophe yisihlahla esikhula sibe side njalo sibe lengatsha ezinengi emaceleni aso. Sesiyimvela kancane la kwelakithi. Ngesikhathi somqando indlovu zivame ukusicenta...

UMKHOMO

Liyakwazi beThwakazi ukuthi layo imvelo imbali ilayo iNdlovukazi? Kambe yisiphi isihlahla esiyindlovukazi yeganga? Silaso yini kwaMthwakazi lesi sihlahla?   Ake sikhangeleni UMkhomo. Kambe wona uyini uMkhomo? UMkhomo yisihlahla esikhula...

ULAKA

ULAKA   Yehlisulaka Mthwakazi kaNdaba Wena wesilo sohlanga INkosi Umzilikazi Khumalo Ngiyaluqondisisa ukuti lusuka kuphi Njalo ngilubhekile ukuthi luyangaphi Lunanzelele ulaka Mthwakazi omuhle Ayisiso isikhathi sokuchitha igazi elihle Igazi elingela cala UMthwakazi selungisa...

UMTHWAKAZI KUSILE UXOXA LOMNUNZANE U RONALD DUBE

UMthwakazi Kusile uxoxa lo mnunzane u Ronald Dube umnikazi we Bonafide Interprises le Asiyeni Ma Africa, oyiqale lomnunzane uZweli Ka Jobe. MK: Sakubona mnunzane, sicela...

SIGIYA NGOLWETHU…MTHWAKAZI

MTHWAKAZI   Ngiyaziqhenya mina Ngoba ngingu Mthwakazi Umbona ngisenzenje Ngiyathwakaza   Side iskhathi ngithule Abebengibuka Bebesithi ngilelobukabhuka Bengazi ukuthi ngithule ngibukele Bedlalele khanda lami   Siphelile leso sikhathi Ngiphethe uMbiko Ngisho yena okaMadlenya Bona abakhi sizwe LeNkosi yako Mtwhakazi   Siphelile iskhathi Sokuthapha ngamehlokazi...

Isinga

ILOTSHWE NGUMTHWAKAZI KUSILE Imvelo isebenza ngendlela eyisimanga, iyenelisa ukuzelapha, ukuguquka iqale kakutsha lapho abantu sebeyibhidlizile. Kasikhangeleni isihlahla esibizwa nge Singa. Isinga yisihlahla esiphuma endaweni esigugudekile, lapho abantu...

Isihlahla soMkhaya

ILOTSHWE NGU MTHWAKAZI KUSILE Ukwazi imvelo yikuzazi wena Mthwakazi. Isihlahla uMkhaya. UMkhaya yisihlahla esilameva amancane agobileyo, ahlaba kuzwele njalo angandanga ukuwa kunina. Kakhulu abantu bayasisebenzisa ukubiya intango...